Samarbeid med leger og helsepersonell

Hvordan Bayer samarbeider med helsepersonell

Legemiddelindustrien og personell i helsesektoren samarbeider i en rekke aktiviteter innenfor preklinisk forskning, klinisk utvikling, klinisk praksis og vurdering av behandlingsresultater.

Gjennom sin nære kontakt med pasientene besitter helsepersonell uvurderlig ekspertkunnskap om behandlingsresultater og sykdomsbekjempelse. Dermed spiller de en avgjørende rolle i vår innsats for å forbedre sykdomsforløp, behandlingsmuligheter og –resultater for pasientene.

Samarbeid – eksempel 1: Kliniske studier

Pasienter behøver riktige legemidler

Pasienter kan kun dra virkelig nytte av den enorme mengden uvurderlige medisinsk kunnskap som eksisterer, når våre interne eksperter arbeider tett sammen med eksterne forskere og helsepersonell. Vi er overbevist om at felles bruk av ekspertise vil hjelpe oss til å få en bedre forståelse av de viktigste sykdommene og utvikle bedre legemidler raskere. Den behandlende lege og annet helsepersonell gjennomfører kliniske forsøk på studiesentre I henhold til reglene for kliniske studier, som er godkjent av helsemyndighetene, legefaglige organisasjoner og etiske komiteer. De er dermed den viktigste lenken til de deltagende pasientene og er ansvarlige for innsamling av data. Den ekspertise og tid som stilles til rådighet av helsepersonell og helseorganisasjoner gjennom en klinisk studie, skal kompenseres på riktig måte.

Samarbeid – eksempel 2: Støtte til videreutdanning av leger

Pasienter behøver de best opplyste legene

Bayer utvikler innovative legemidler. Nye behandlingsformer er komplekse og skal introduseres og forklares til helsepersonell for å sikre ansvarlig bruk. Derfor støtter vi videreutdannelse av helsepersonell på kongresser og seminarer. Det bidrar til at leger har adgang til den nyeste medisinske forskningen og dermed er i stand til å gi pasienten de aller beste behandlingsmulighetene. Først da kan vi oppfylle vår forpliktelse til å sikre riktig bruk av våre nye behandlinger. Vitenskapelige events er et av mange bidrag til legers utdannelse.

Pasienter behøver de best opplyste legene