Metodebeskrivelse om den åpne rapporteringen

EFPIA Disclosure Code gjelder alle medlemsselskaper og innebærer at selskapene vil rapportere de verdioverføringer som er gjort til helsepersonell og helseorganisasjoner i et forhåndsbestemt format. Likevel kan rapporteringsmetodene variere mellom selskapene på grunn av selskapenes ulike interne prosesser. Denne metodebeskrivelsen forklarer hvordan Bayer i Norge har tilrettelagt informasjonen.

1. Bakgrunn

Metodebeskrivelsen er strukturert og delt inn i ulike kapitler, avhengig av området og spørsmål hvor vi forklarer med eksempler som tydelig illustrerer metoden vi har brukt. Ved eventuelle uklarheter om overføring av en verdi skal offentliggjøres eller ikke, har vi hatt full åpenhet som målsetting. Bare om verdioverføringen åpenbart ikke faller inn under regelverket, vil den ikke bli publisert i rapporten.

2. Lov om personopplysninger - samtykke til publisering av finansielle overføringer

2.1 Innhenting av samtykke

Forespørsel om samtykke vil bli innhentet fra HCP (Helsepersonell) og HCO (Helseorganisasjoner) klassifisert som enkeltpersonsforetak før samarbeidet starter og verdioverføringer blir publisert. Om HCP /HCO ikke samtykker eller samtykke ikke er innhentet, vil verdien av overføringer bli rapportert i samlet form.

2.2 Delvis samtykke

Avtalen om samtykke er generell og HCP / HCO kan ikke velge å samtykke til visse oppdrag og ikke samtykke til andre oppdrag. Om HCP / HCO ikke velger å samtykke til visse oppdrag, vil alle oppdragene knyttet til denne HCP / HCO bli rapportert i samlet form.

2.3 Hvor lenge er samtykket gyldig?

Samtykket gjelder inntil videre med mindre den registrerte HCO/HCP trekker tilbake sitt samtykke. Tilbaketrekking av samtykke gjøres i samsvar med Lov om personopplysninger. Den registrerte kan når som helst trekke sitt samtykke og har rett til å få informasjon slettet.

3. Rapporteringen - hva er inkludert?

3.1 Reseptbelagte legemidler

Direkte og indirekte overføring av verdi til HCP og HCO som kommer fra aktiviteter med Bayer. Det er foreløpig kun aktiviteter som er knyttet til humane reseptbelagte legemidlersom dekkes. 3.2 Hva er en verdioverføring? En verdioverføring blir definert som både en pengeoverføring og en ikke-pengeoverføring gjort på grunnlag av avtale mellom HCP / HCO og Bayer. Dette kan være lønn, honorar eller annen godtgjørelse for utført arbeid, samt kompensasjon for utgifter i forbindelse med gjennomføring av oppdrag (f.eks. reise og opphold), donasjoner samt sponsing av helsearrangementer.

3.2 Hva rapporteres under HCP?

Overføringer i form av lønnsutbetalinger til HCP samt utgifter i forbindelse med utførelsen av et oppdrag vil bli rapportert på den enkelte HCP.

Offentliggjøringen vil inneholde følgende informasjon: Fullt navn, adresse på hoved praksis/arbeidssted, samlet verdi på overføringer og en detaljert oversikt over overføringene inndelt i ulike kategorier; honorar for oppdrag og konsulenttjenester, bidrag til kostnader ved arrangementer, herunder registreringsavgifter, samt reise- og overnattingskostnader.

3.3 Hva rapporteres under HCO?

Honorar og tilknyttede utgifter som faktureres fra enkeltpersonforetak, foreninger, aksjeselskaper, kommandittselskaper samt øvrige selskapsformer vil offentliggjøres under HCO. For oppdrag utført i tjenesten rapporteres beløp som er betalt til organisasjonen eller avdelingen under HCO. Donasjoner og sponsing til helsevesenet rapportens også under HCO.

Rapporten vil inneholde:

  • Fullstendig navn
  • For helseorganisasjon: registreringssted (Brønnøysundregistrene)
  • Land der virksomheten finner sted • Fysisk adresse til virksomheten

3.4 Hva er inkludert i lønn/ honorarer?

Lønn og honorar rapportert i samsvar med det som er avtalt i en skriftlig kontrakt. Lønn vises som brutto godtgjørelse for oppdraget, inkludert sosiale avgifter.

3.5 Hva inngår i «tilknyttede utgifter»?

Kostnader i forbindelse med et konsulentoppdrag f.eks. reise og opphold som HCP/HCO har i forbindelse med oppdraget. Dersom HCP eller HCO har hatt en utgift i form av en registreringsavgift i forbindelse med oppdraget, vil dette også rapporteres under ”utlegg til kostnader forbundet med oppdraget eller konsultasjonen, f.eks. reise og losji”. Måltider inngår ikke.

3.6 Når rapporteres verdioverføringer?

Rapportering av verdioverføring fra foregående kalenderår skjer senest 6 måneder etter utgangen av det aktuelle år. Dermed skjer publisering for alle verdioverføringer som skjedde i 2015 (januar-desember) ved utgangen av juni 2016. Verdioverføringen bokføres etter kontantprinsippet dvs. når pengene er utbetalt og ikke når hendelsen fant sted.

3.7 Hvor lenge er rapporten offentlig tilgjengelig?

Rapporten vil være tilgjengelig i tre år. Rapporten kan endre seg etter publiseringen om nødvendig for å korrigere eventuelle feil eller om den registrerte HCP trekker sitt samtykke.

3.8 Overføringer av verdi over landegrenser.

All overføring av verdi som skjer over landegrenser, rapporteres på samme måte som lokale verdioverføringer. HCP / HCOs hovedarbeidsplass eller kontorplass er avgjørende for hvilket land overføring av verdi skal rapporteres i.

F.eks. hvis Bayer AG i Tyskland ansetter en norsk HCP / HCO for et konsulentoppdrag vil verdioverføringer fra oppdraget rapporteres på HCP / HCO i Norge og i den norske rapportmalen. Denne tilnærmingen gjelder også hvis en Bayerenhet utenfor Europa engasjerer en norsk HCP / HCO.

4. Valuta

Rapporteringen gjøres i norske kroner, NOK. I de tilfeller hvor overføring av verdi er skjedd i en annen valuta, rapporteres verdioverføring i norske kroner til en gjennomsnittskurs den måneden da utbetalingen ble gjort. Verdioverføringen skjer i henhold kontantprinsippet - se pkt 5 nedenfor.

4.1 Skatt og arbeidsgiveravgift

Verdioverføringer vil bli rapportert eksklusive merverdiavgift. Inntektsskatt og trygdeavgift vil bli inkludert i det rapporterte beløp.

5. Rapporteringsperioden

5.1 Kontantprinsippet

Offentliggjøringene er gjort etter kontantprinsippet, det vil si de er rapporter på det året verdioverføringer fysisk fant sted. Verdioverføringene vil bli rapportert basert på den dato utbetalt fant sted. Dette vil være når fakturaen er betalt, eller når utbetaling er gjort via lønn.

Aktiviteter som fant sted i 2014, men ble utbetalt i 2015 vil ikke bli inkludert i rapporteringen for 2015. Aktiviteter som fant sted i 2015, men ikke ble utbetalt før 2016 vil bli inkludert i rapporteringen for 2016.

Kontantprinsippet bestemmer også hvem som ansees som mottakerne av verdioverføringen. F.eks. hvis Onkologisk avdeling ved Oslo Universitetssykehus har mottatt en verdioverføring for en sponsing eller donasjon, og det er Oslo

Universitetssykehus 'økonomiavdeling som sender faktura til Bayer, vil verdien av overføring blir rapportert på Oslo Universitetssykehus som en juridisk enhet og ikke på Onkologisk avdeling.

6. Sponsing

6.1 Hva rapporteres under sponsing?

Verdioverføringer til HCO for sponsing av spesifikke arrangementer i regi av tredjeparter der Bayer får en motytelse. Det kan f.eks. være en stand i et utstillingsområde. Det som rapporteres er summen som er avtalt i skriftlig avtale mellom HCO og Bayer.

6.2 Tredjepartsarrangør

Når en tredjepart organiserer administrasjon og fakturering av sponsormidler, vil dette være en direkte overføring av verdi til en administrerende tredjepart og samtidig en indirekte overføring av verdi til den HCO som drar nytte av verdioverføringen. Dette er rapportert under "sponsing" av den aktuelle HCO.

6.3 Sponsing av flere HCO

I de tilfeller vi sponser flere HCO’er, vil beløpet deles opp og rapporteres likt fordelt mellom HCO’ene, om ikke annet framgår tydelig av avtale.

7. Forskning og utvikling

7.1 Hva er inkludert i forskning og utvikling?

Verdioverføringer relatert til planlegging eller gjennomføring av ikke-kliniske studier, kliniske studier (fase I-V) eller ikke-intervensjonsstudier som omfatter innsamling av pasientdata fra helsevesenet eller for deres regning, inkluderes i denne rapporteringspost.

7.2 Hvordan vil forskning og utvikling rapporteres?

Forskning og utvikling vil bli rapportert som en totalsum i kategorien ”FoU” uten noen spesielle opplysninger om mottakeren av verdioverføringen.

7.3 Hvordan offentliggjøres verdioverføringer når vi bruker CRO (Clinical Research Organisation)?

Ved bruk av et eksternt klinisk forskningsfirma, et CRO, som genererer indirekte overføring av verdi til HCP / HCO fra Bayer, vil dette bli rapportert under aktuell HCP / HCO, på samme måte som beskrevet ovenfor.

8. Markedsundersøkelser

Markedsundersøkelser er alltid gjort anonymt og vil ikke bli rapportert.

9. Donasjoner

Bayers interne regler for donasjoner er restriktive, derfor er sannsynligheten liten for at det forekommer donasjoner. Hvis dette allikevel skjer, rapporteres de i kategorien "Gaver og donasjoner til helseorganisasjoner". Stipend som gis til HCO vil også bli rapportert under kategorien "Gaver og donasjoner til helseorganisasjoner".