Kjenn fakta

Hva EFPIA Disclosure Code handler om

Bayer støtter større åpenhet i forholdet mellom legemiddelindustrien og helsesektoren og garanterer derfor overholdelse av EFPIA Disclosure Code.

Hva EFPIA Disclosure Code handler om
European Companies

40 ledende europeiske virksomheter i 33 land har forpliktet seg til EFPIA Disclosure Code

EFPIA Disclosure Code (fullt navn: EFPIA Disclosure Code of Transfers of Value from Pharmaceutical Companies to Healthcare Professionals and Healthcare Organizations) er en frivillig forpliktelse hvor alle EFPIA’s medlemsbedrifter, herunder Bayer, offentliggjør alle direkte og indirekte, monetære og ikke-monetære, ytelser som foretas i forbindelse med utvikling og markedsføring av reseptbelagte medisiner til mennesker. Den første offentliggjøring om ytelser foretatt i 2015, vil bli gjort senest i juni 2016. En slik offentliggjøring vil finne sted for hver innberetningsperiode i de påfølgende år.

Compensation

Kompensasjonsstørrelse

Leger og helsepersonell blir kompensert for sin ekspertise og de ytelser de leverer til legemiddelindustrien. Størrelsen på betalinger og ytelser avhenger av aktivitetens art, det faglige nivå og forbrukt tid. De tillatte beløpsstørrelser er avhengig av ulike faktorer, som lokalt inntektsnivå, lovgivning og gjeldende kodeks. Det bærende prinsippet er at vederlag for mottatte tjenester skjer etter en rettferdig markedsverdi for å sikre at honorarer ikke misbrukes til å få urimelig innflytelse på helsepersonell i deres behandlingsbeslutninger.

Individual Disclosure

Individuell eller samlet offentliggjøring?

Ytelser til leger og helsepersonell rapporteres på individuell eller samlet basis. Ettersom EFPIA Disclosure Code er en frivillig bransjeforpliktelse, krever databeskyttelseslovene i de fleste europeiske land at en individuell offentliggjøring kun skjer med personens tillatelse. Hvis en helsemedarbeider ikke gir sin tillatelse for individuell offentliggjøring, skal ytelsen rapporteres i en samlet offentliggjøring. I noen land skal tillatelse også innhentes fra organisasjoner i helsesektoren. Ytelser innenfor området «Forskning og utvikling» blir alltid rapportert på et samlet nivå, som beskrevet i EFPIA Disclosure Code.

Privacy

Databeskyttelse

Bayer respekterer databeskyttelse og – sikkerhet fullt ut. Derfor sørger vi for at de innsamlede data beskyttes i henhold til databeskyttelseslovgivningen og kan kontrolleres av lokale og globale myndigheter. Utover dette offentliggjøres data kun hvis de berørte personer i helsesektoren har gitt deres eksplisitte skriftlige tillatelse. Omfattende sikkerhetsforanstaltninger sørger for at data er beskyttet mot eksternt misbruk og manipulasjon. Videre er tilgang til personlige data beregnet for offentliggjøring, begrenset til medarbeidere som er ansvarlige for datainnsamling og rapportering.

Full Disclosure

Fullstendig offentliggjøring

Vi er av den overbevisning at kun en fullstendig offentliggjøring gir et riktig bilde av vårt forhold til en lege eller annen person i helsesektoren. Derfor vil vi ikke offentliggjøre delvise data på individuell basis. Enhver uenighet om offentliggjøring av en spesifikk aktivitet behandles av Bayer som generell uenighet om offentliggjøring. I stedet vil alle ytelser innberettes på et samlet grunnlag i henhold til EFPIA’s rapporteringsforskrifter.